OVER ONS 

1. De aanbieder van deze actie is VELUX Nederland B.V. Molensteijn 2, 3454 PT De Meern. KvK nummer 30090412 te Utrecht. 

VELUX zal samenwerken met Service Bureau Jansen (SBJ) voor de afhandeling van de VELUX Heat Protection-cashbackpromotiecampagne 2022. SBJ is gevestigd te De Schakel 17, 5651 GH Eindhoven. Voor vragen over deze promotie of uw ingediende factuur kunt u contact opnemen met Service Bureau Jansen via velux@servicebureau.nl of op telefoonnummer +31 (0) 40 290 5100. U kunt op dit adres contact met ons opnemen voor informatie over deze promotie. Dit is ook het correspondentieadres voor vragen of klachten over deze promotie.  


INFORMATIE OVER DE CASHBACKCAMPAGNE 

1. De campagne loopt van 2 mei tot en met 5 juni 2022. Producten die buiten deze periode zijn gekocht komen niet in aanmerking voor een cashback.  

2. De productcodes waarop de cashbackactie van toepassing is, zijn de volgende: € 10 voor de producten met de letters: MHL, MIE, MAD, MAG, MIV, DOP*, FOP* en € 40 voor de producten met de letters: MML, MMG, MSG, MSI**, MSL, MSLS**, MSU, SSS, SSSS**, SSI**, SMG, SST, SML, SSL, SSLS**, SMH. Bovendien ontvangt u bij aankoop van een productcode met de letters SSS, SSSS**, SSI**, SMG, SST, SML, SSL, SSLS**, SMH de gratis VELUX App Control boven op uw cashback. 
*Houd er rekening mee dat de DOP- en FOP-combinatiepakketten één product zijn. U ontvangt de cashback per gekocht combipakket eenmaal. 
** Let op: deze producten zijn combinatieproducten, maar tellen als meerdere producten. Bijvoorbeeld: als u de SSLS koopt voor een 3in1 dakraam, krijgt u het cashback-bedrag keer 3 (wat gelijk staat aan € 120) en als u de SSLS koopt voor een 2in1 dakraam krijgt u de cashback 2 keer (wat gelijk staat aan € 80). 

3. Cashbacks zijn alleen beschikbaar voor de producten die in de bovenstaande paragraaf 2 worden genoemd en op voorwaarde dat (1) de aankoop wordt gedaan binnen de campagneperiode zoals hierboven in paragraaf 1 wordt vermeld en (2) de aankoop wordt gedaan in een van de volgende gebieden: Nederland. Alleen op VELUX-producten die via een erkende dealer of via een aannemer in de bovengenoemde gebieden zijn gekocht is de cashbackcampagne van toepassing. Van deze cashbackcampagne kan alleen gebruik worden gemaakt via winkels en webshops gevestigd in Nederland. 

4. Cashbacks zijn alleen beschikbaar voor personen die het product ter installatie in hun eigen privéwoning hebben aangeschaft. Onder het begrip “personen die het product ter installatie in hun eigen privéwoning hebben aangeschaft” wordt verstaan de persoon die eigenaar is van het VELUX-product en niet de persoon die het product heeft gekocht om het ergens te installeren in de uitoefening van zijn of haar beroep.  

5. De gratis VELUX App Control (KIG 300) is alleen beschikbaar voor de producten aangeduid met de letters SSS, SSSS**, SSI**, SMG, SST, SML, SSL, SSLS**, SMH en alleen voor aankopen in de volgende gebieden: Nederland. Er kan per thuisadres geen aanspraak worden gemaakt op meer dan één gratis App Control en VELUX zal dan ook niet meer dan één gratis App Control naar een specifiek thuisadres verzenden.  

6. Wanneer een klant ervoor kiest om het aangeschafte product te retourneren nadat zij de cashback ontvangen hebben, reserveert VELUX het recht om de uitgekeerde cash back terug te claimen.  

HOE U EEN CASHBACK KUNT CLAIMEN 

1. Er kan aanspraak worden gemaakt op een cashback na de aankoop en slechts gedurende de periode van 2 mei 2022 tot en met 31 augustus 2022 (beide data inbegrepen). Er wordt geen cashback verstrekt indien deze na 31 augustus 2022 wordt geclaimd. 

2. Zodra u er klaar voor bent om uw cashback in te wisselen, dient u naar https://www.velux.nl/producten/raamdecoratie-en-rolluiken/warmtewering te gaan en alle benodigde informatie in te voeren, evenals de factuur te uploaden van de aannemer of dealer om uw aankoop te bewijzen. Er wordt geen informatie verstrekt aan VELUX over de prijs die u hebt betaald voor de VELUX-producten of andere artikelen die u tegelijkertijd hebt gekocht of over kortingen. 

3. Er kan per product slechts eenmaal aanspraak worden gemaakt op de cashback en één persoon kan maar voor maximaal 10 producten een cashback aanvragen.  

4. Aanvragen kunnen ongeldig worden verklaard indien: 

- ze zijn gedaan met een valse naam of andere valse aanvraaggegevens; 

- ze een poging inhouden om het aanvraagproces te manipuleren of te verstoren; 

- ze worden gedaan met resultaten gegenereerd zijn door een script, macro of het gebruik van een geautomatiseerd apparaat; of 

- VELUX anderszins meent dat ze zijn gedaan in strijd met deze Voorwaarden of de bedoeling van de cashbackcampagne. 

Als werknemer van VELUX of de VKR-groep kunt u geen cashback ontvangen indien u voor de aankoop gebruik hebt gemaakt van uw werknemerskorting. 

Nadat alle gegevens door VELUX zijn gecontroleerd, ontvangt u uiterlijk op 12 september 2022 het cashbackbedrag op uw bankrekening. Een aanvraag die onvolledig of ongeldig is, wordt niet gehonoreerd. Het cashbackbedrag kan alleen op IBAN-rekeningnummers worden uitbetaald.  
 

PUBLICITEIT EN PRIVACY

1. Alle persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, worden door ons in overeenstemming met het Privacybeleid verwerkt. Lees dat beleid zorgvuldig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens te begrijpen en om erachter te komen hoe we ermee zullen omgaan. Lees het privacybeleid via https://www.velux.nl/ons-bedrijf/privacy  

Uw persoonsgegevens en andere informatie die relevant is voor de promotie, kunnen door VELUX worden gedeeld met de dienstverleners waarmee VELUX in het kader van deze promotie samenwerkt. 


ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U

1. Als VELUX deze Voorwaarden niet naleeft, is VELUX verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van de schending van de Voorwaarden door VELUX of van haar nalatigheid. VELUX is echter niet verantwoordelijk voor verlies of schade dat/die niet voorzienbaar is of dat/die buiten de redelijke macht van VELUX valt. 

2. VELUX aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvragen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen of verloren zijn gegaan tijdens de verzending. Bewijs van verzending wordt niet aanvaard als bewijs van aanvraag. Gecorrumpeerde, beschadigde, onbegrijpelijke, of onvolledige aanvragen zijn ongeldig. 


ALGEMEEN 

1. Discretie: Waar deze Voorwaarden verwijzen naar de uitoefening van enige beoordelingsvrijheid door VELUX of de door haar aangewezen rechters, zal een dergelijke discretionaire bevoegdheid absoluut zijn en zal er geen correspondentie worden aangegaan met betrekking tot gerelateerde beslissingen. 

2. Overige promoties: Op alle overige promoties die door VELUX worden uitgevoerd, zijn hun eigen afzonderlijke algemene voorwaarden van toepassing. 

3. Algemene Voorwaarden: Naast deze Voorwaarden, is uw gebruik van VELUX-websites ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid die van tijd tot tijd op die websites worden weergegeven. 

4. Cessie: VELUX kan te allen tijde alle of een deel van zijn rechten en verplichtingen onder of voortvloeiend uit deze Voorwaarden toewijzen of overdragen. Deelnemers kunnen echter altijd bezwaar maken als een dergelijke toewijzing of overdracht zou leiden tot een vermindering van de voordelen voor hen.  

5. Scheidbaarheid: Elk van de paragrafen van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een of meerdere van deze paragrafen ongeldig is, blijven de Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. 

6. Rechten van derden: Deze Voorwaarden hebben betrekking op een overeenkomst tussen u en VELUX. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om deze Voorwaarden af te dwingen. 

7. Als gevolg van een wereldwijd tekort aan halfgeleiders, hebben vertragingen in componenten een impact op de productie van VELUX INTEGRA® zonne- en elektrische producten. Daarom is het voor ons in dit stadium moeilijk om precieze leveringstermijnen te geven. Bij overeenkomsten op afstand (zoals online) heeft iedere consument het recht om gedurende 14 dagen na levering van gedachten te veranderen. 


RECHTSKEUZE 

1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen u en VELUX voortvloeiend uit de Voorwaarden en de overeenkomst waarop deze betrekking hebben.