Veiligheidsbladen -
VELUX onderhoudssets

Download veiligheidsbladen

VELUX A/S is volledig op de hoogte van de verplichtingen op grond van de REACH-verordening (1907/2006) om veiligheidsinformatiebladen over chemicaliën en mengsels aan te leveren. Vind hier de beschikbare veiligheidsbladen voor de volgende VELUX onderhoudssets:

 • Download ZOZ 010

  Signalwoord
  Waarschuwing

  Gevarenaanduidingen
  H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  Voorzorgsmaatregelen

  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P280 - Draag beschermende handschoenen. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P261 - Inademing van damp vermijden. P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg enn arts. P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving. 

  Gevaarsymbolen


   

 • Download ZZZ 129

  Signalwoord
  Waarschuwing

  Gevarenaanduidingen
  H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  Voorzorgsmaatregelen

  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P280 - Draag beschermende handschoenen. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P261 - Inademing van damp vermijden. P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg enn arts. P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

  Gevaarsymbolen


 • Download ZZZ 130

  Signalwoord
  Waarschuwing

  Gevarenaanduidingen
  H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  Voorzorgsmaatregelen

  P280 - Draag beschermende handschoenen. P261 - Inademing van damp vermijden. P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg een arts. P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

  Gevaarsymbolen


 • Download ZZZ 131 Teknocare

  Signalwoord
  Waarschuwing

  Gevarenaanduidingen
  H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  Voorzorgsmaatregelen

  P280 - Draag beschermende handschoenen. P261 - Inademing van damp vermijden. P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg een arts. P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

  Gevaarsymbolen


 • Download ZZZ 131 Teknoclean

  Signaalwoord
  Waarschuwing

  Gevarenaanduidingen
  H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  Voorzorgsmaatregelen

  P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P280 - Draag oog- of gelaatsbescherming. P305 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: P351 - Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. P338 - Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P337 + P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

  Gevaarsymbolen


   

   

   

 • Download ZZZ 133

  Voorzorgsmaatregelen

  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

 • Download ZZZ 176

  Signalwoord
  Waarschuwing

  Gevarenaanduidingen
  H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  Voorzorgsmaatregelen

  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P280 - Draag beschermende handschoenen. P261 - Inademing van damp vermijden. P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg een arts. P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving. 

  Gevaarsymbolen